Styrelsen/Kvartersombud

Styrelsen består av 1 person från varje område. Styrelseledamöterna väljs på 2 år i taget och är under den tiden kvartersombud i sitt område.

Styrelsen 2023 ser ut som följer:

Kvarter

Namn

Adress

E-post

1

Jonas Thorsén Byamansvägen 27 jonasthorsen@hotmail.com

2

Ali (Navid) Zadeh Hemmansvägen 69  navidcla@gmail.com

3

Adam Hagsjö Mantalsvägen 12 adam.hagsjo@gmail.com

4

Tomas Fallqvist Sättingsvägen 60 tomas750225@gmail.com

5

Patrik Odén Sättingsvägen 38 patrik.oden@gmail.com

6

Peter Wahlgren Sättingsvägen 6 peter.wahlgren@outlook.com

7

Fredrik Sellberg Hemmansvägen 1 Fidde_sellberg@hotmail.com

8

Mikael Kolk Hemmansvägen31 Mikael.kolk@gmail.com

Kvartersombudens uppgifter.

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte nr 1 i Stenlidens samfällighet 1981-10-21. Justerat löpande efter detta datum. Beslutat i föreliggande form 1995-04-20.
Kvartersombuden utses på två kalenderår i taget och skall verka som styrelseledamöter under dessa två år.

Kvartersombudens huvudsakliga uppgifter ska vara:

1. Att samla in vattenmätningsuppgifter en gång per år samt sammanställa dem i separat mätningsformulär, ett per hus/vattenenhet

2. Att sammankalla till och ordna städdagar och snöröjningsoperationer på eget initiativ och i samråd med övriga styrelsen

3. Att ansvara för kvarterets skötsel av lekredskap, växter, natur, lampor och gångvägar, samt att rapportera brister till styrelsen och i samråd med denna avhjälpa dessa.

4. Att sköta information från styrelsen till medlemmar i kvarteret.

5. Att vidarebefordra förslag och synpunkter från medlemmarna till styrelsen.

6. Att informera styrelsen om ut- och inflyttningar till fastigheter inom kvarteret.

Om frivillighet ej finns för ombudsmannaskapet bland kvarterets medlemmar, utses första huset i kvarteret att ta ombudsmannaskapet och därefter i tur och ordning.

Lämna ett svar