Ansvarsfördelning G:A 2 (garage)

På styrelsemötet den 21:e juni (protokoll 6 – 2016) antog styrelsen följande ansvarsfördelning gällande våra garage. (Utskriftsvänlig version – Ansvarsfördelning GA2 160620)

Ansvarsfördelning i Stenlidens samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning 2 (Garage)

Allmänt

Dokument är framtaget för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan samfälligheten och dess medlemmar i G:A 2.

Parter

Med ”samfälligheten” avses Stenlidens styrelse. Styrelsen förvaltar förutom gemensamhetsanläggning 2 även gemensamhetsanläggning 1 (se stadgar för mer information).

Med ”medlemmen” avses respektive ägare till fastigheterna Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704 samt 1:720 – 1:731 som tillhör gemensamhetsanläggning 2 och har rätt att nyttja ett av samfälligheten ägt garage.

Ansvarsfördelning uppdelat per område:

Byggnad utvändigt, Byggnad invändigt, Mark, Installationer, Övrigt

Byggnad utvändigt

Samfälligheten Medlemmen
Stomme X
Yttertak X
Fasad X
Hängrännor, stuprör X
Portar X
Låskista inkl. behör X
Låscylinder X
Nycklar X

Byggnad invändigt

Samfälligheten Medlemmen
Golvbeläggning X
Skiljevägg av nät X
Reglar för infästning av nät X
Beklädnad av skiljeväggar med övrigt material X
Fast inredning, hyllor, skåp m.m. X
Konstruktioner för invändig förvaring X

Mark

Samfälligheten Medlemmen
Markområden inkl. parkeringsytor X
Städning av markområden X
Snöröjning/halkbekämpning av markområden X

Installationer

Samfälligheten Medlemmen
Fast elinstallation enl. grundutförande* X
Utökning av fast elinstallation utöver grundutförande** X
Portautomatik X
Byte av ljuskällor X
* Grundutförandet består av 1 st kopplingsdosa, 1 st kapslat eluttag, 1st kapslad strömbrytare, 1st belysningsarmatur för glödlampa samt tillhörande kabel.
** Utökning av fast elinstallation skall godkännas av samfälligheten och utföras fackmannamässigt.

Övrigt

  • Samfälligheten ansvarar för att garagebyggnaderna är försäkrade.
  • Samfälligheten ansvarar för skador på byggnaden vid brand/inbrott/vattenskada/regnskada/åsk- och stormskada/fukt- och mögelskada etc.
  • Medlemmen ska ersätta samfälligheten för dess kostnader om denne genom vårdslöshet eller försummelse vållat skadan.
  • Medlemmen ansvarar för lös egendom, inventarier, uppställda fordon och egen installation (markerad med X under ”medlemmen” i ovanstående krysslista) oavsett vem eller vad som är vållande till skadan.
  • Parkeringsplatsen utanför garaget i huvudsak är avsett för parkering av personbil eller därmed jämförbart fordon och får inte användas som permanent uppställningsplats av annan karaktär.
  • Laddning av elbilar är i dagsläget inte tillåtet då möjlighet att debitera enskild medlem efter förbrukning saknas samt att elnätet med stor sannolikhet behöver uppgraderas för att hantera den kontinuerliga last en laddning av elbil innebär.
  • Håltagning i ytterpanel är inte tillåtet.