Ansvarsfördelning G:A 2 (garage)

På styrelsemötet den 11:e januari (protokoll 1 – 2022) antog styrelsen följande ansvarsfördelning gällande våra garage. (Utskriftsvänlig version – Ansvarsfördelning GA2 ver 2021-11-01) Första utgåvan av ansvarsfördelningen antogs 2016-06-20.

Ansvarsfördelning i Stenlidens samfällighetsförening, gemensamhetsanläggning 2 (Garage)

Allmänt

Dokument är framtaget för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan samfälligheten och dess medlemmar i G:A 2.

Parter
Med ”samfälligheten” avses Stenlidens styrelse. Styrelsen förvaltar förutom gemensamhetsanläggning 2 även gemensamhetsanläggning 1 (se stadgar för mer information).

Med ”medlemmen” avses respektive ägare till fastigheterna Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704 samt 1:720 – 1:731 som tillhör gemensamhetsanläggning 2 och har rätt att nyttja ett av samfälligheten ägt garage.

Ansvarsfördelning uppdelat per område:

Byggnad utvändigt, Byggnad invändigt, Mark, Installationer, Övrigt

Byggnad utvändigt

Samfälligheten Medlemmen
Stomme X
Yttertak X
Fasad X
Hängrännor, stuprör X
Portar X
Låskista inkl. behör X
Låscylinder X
Nycklar X

Byggnad invändigt

Samfälligheten Medlemmen
Golvbeläggning X
Skiljevägg av nät X
Reglar för infästning av nät X
Beklädnad av skiljeväggar med övrigt material X
Fast inredning, hyllor, skåp m.m. X
Konstruktioner för invändig förvaring X

Mark

Samfälligheten Medlemmen
Markområden inkl. parkeringsytor X
Städning av markområden X
Snöröjning/halkbekämpning av markområden X

Installationer

Samfälligheten Medlemmen
Fast elinstallation enl. grundutförande* X
Utökning av fast elinstallation utöver grundutförande** X
Portautomatik X
Byte av ljuskällor X
Laddbox + matande kabel från central*** X
* Grundutförandet består av 1 st kopplingsdosa, 1 st kapslat eluttag, 1st kapslad strömbrytare, 1st belysningsarmatur för glödlampa samt tillhörande kabel.
** Utökning av fast elinstallation skall godkännas av samfälligheten och utföras fackmannamässigt av behörig installatör.

*** separat överenskommelse görs per fastighet när man önskar att ansluta en laddbox alternativt byta ut en gammal laddbox. Arbetet skall utföras fackmannamässigt av behörig installatör.

Övrigt

  • Samfälligheten ansvarar för att garagebyggnaderna är försäkrade.
  • Samfälligheten ansvarar för skador på byggnaden vid brand/inbrott/ vattenskada/regnskada/åsk- och stormskada/fukt- och mögelskada etc.
  • Medlemmen ska ersätta samfälligheten för dess kostnader om denne genom vårdslöshet eller försummelse vållat skadan.
  • Medlemmen ansvarar för lös egendom, inventarier, uppställda fordon och egen installation (markerad med X under ”medlemmen” i ovanstående krysslista) oavsett vem eller vad som är vållande till skadan.
  • Parkeringsplatsen utanför garaget är i huvudsak avsett för parkering av personbil eller därmed jämförbart fordon och får inte användas som långvarig uppställningsplats av annan karaktär.
  • Laddning av elbilar i det vanliga eluttaget är inte tillåtet. Laddning av elbilar skall ske via lastbalanserad laddbox (separat överenskommelse krävs med samfälligheten för att få sätta in laddbox om du saknar detta i ditt garage.)
  • Håltagning i ytterpanel är inte tillåtet.