Historiska ändringar av stadgar

Här samlar vi de stadgeändringar som gjorts genom åren.

1983-03-23
§ 6 Styrelseval
Tidigare lydelse:
Styrelsen skall utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Lydelse efter ändringen:
Styrelsen skall utses vid ordinarie föreningsstämma för 2 år, dvs tiden mellan tre ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Första gången styrelseval äger rum enligt dessa stadgar skall dock två ledamöter och en suppleant väljas endast för 1 år

1992-03-17
§3b
Tidigare Lydelse:


Lydelse efter ändringen:
Till föreningens underhåll- och förnyelse- skall avsättas vad som beskrivs i § 19, 28 och 41 i LSF.

2015-03-25
§5 Styrelse säte, sammansättning
Tidigare Lydelse:
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Lydelse efter ändringen:
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Partille kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter.

2023-03-29
§ 2 Samfälligheter
Tidigare Lydelse:
Anläggningssamfälligheter tillkomna vid anläggningsförrättning dnr 01 108 81 1. Delägarfastigheter i gemensamhetsanläggning I är fastigheterna Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756. Gemensamhetsanläggning I omfattar gångvägar, lekplatser. Grönytor- va-ledningar, gemensam ytterbelysning, gemensamhetsförråd, spolplatta m m.

Delägarfastigheterna i gemensamhetsanläggning II är fastigheterna Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704, 1:720 – 1:731. Gemensamhetsanläggning II omfattar Skulltorp ga: 4-5.

Lydelse efter ändringen:
Anläggningssamfälligheter tillkomna vid anläggningsförrättning dnr 01 108 81 1. Delägarfastigheter i gemensamhetsanläggning I (Partille Skulltorp ga:4) är fastigheterna Partille Skulltorp 1:652 – 1:756. Gemensamhetsanläggning I omfattar gångvägar, lekplatser, grönytor, planteringar, va-ledningar, gemensam ytterbelysning, gemensamhetsförråd, spolplatta m.m.

Delägarfastigheterna i gemensamhetsanläggning II (Partille Skulltorp ga:5) är fastigheterna Partille Skulltorp 1:691 – 1:704, 1:720 – 1:731. Gemensamhetsanläggning II omfattar garage, garageplan med tillhörande parkeringsplatser, el-nät, va-ledningar m.m.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Tidigare Lydelse:
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Lydelse efter ändringen:
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

§ 16 Dispositon av avkastning bytte till Underhålls- och förnyelsefond
Tidigare Lydelse:
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

Lydelse efter ändringen:
Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att storleken på avsättningarna till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska kunna bedömas. Årliga avsättningar till denna fond ska ske av överskott och eventuellt ytterligare medel som behövs för att nå upp till det belopp som följer av planen.