Information om parkslide

På grund av att parkslide numera finns i Samfällighetens närområde vill styrelsen passa på att informera medlemmarna om hur man känner igen parkslide och hur man skall hantera parkslide om det börjar växa på medlemmarnas tomter eller på samfälld mark.

Hur ser parkslide ut?

Strategi mot parkslidePartille kommun (https://www.partille.se/bygga-bo–miljo/naturvard–klimat/invasiva-frammande-arter/)

Parkslide är en aggressiv invasiv växtart som finns i Partille. Växten kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Parkslide är mycket svårbekämpad och tyvärr finns det ingen jätteeffektiv metod att få bort den. Partille kommun arbetar med att ta fram riktlinjer för hur kommunen ska hantera parkslide i parker och andra allmänna grönytor i Partille.

Att använda totalbekämpningsmedel som innehåller giftet glysofat, till exempel Roundup, är inte en bekämpningsmetod som Partille kommun ställer sig bakom. Glysofat är ett gift som lätt sprider sig med grundvattnet till sjöar och vattentäkter och som är giftigt för vattenlevande organismer, dödar all växtlighet och kan skada insekter.

Invasiva växtarter ska lämnas på ÅVC

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas i den egna komposten eller återvinnas som trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Informera styrelsen via ditt kvartersombud om Parkslide upptäcks på samfällighetens mark, i trädgård eller i anslutning till dessa!

Läs mer:
https://www.land.se/tradgard/sa-ska-du-inte-bekampa-parkslide/

https://www.byggahus.se/tomt/parkslide-allt-du-behover-veta