Om Stenliden

Stenliden färdigställdes 1981 och består av 105 rad- och kedjehus. Ägarna till dessa 105 fastigheter är medlemmar i Stenlidens Samfällighetsförening. Samfälligheten är uppdelad i två ”grenar” (Gemensamhetsanläggning I och II) där Gemensamhetsanläggning 1 bland annat omfattar gångvägar, lekplatser, Grönytor- va-ledningar, gemensam ytterbelysning, gemensamhetsförråd, spolplatta m m. (OBS! – själva fastigheterna omfattas EJ) Gemensamhetsanläggning 1 är därefter indelad i 8 st områden/kvarter (se bild)

26 av dessa 105 rad- och kedjehus ingår, förutom i Gemensamhetsanläggning 1, även i Gemensamhetsanläggning 2. En medlem av gemensamhetsanläggning 2 äger inte, men har nyttjande rätten på 1 parkeringsplats i kallgarage + 1 parkeringsplats i anslutning till garaget.

Styrelsen består av 1 person från varje område/kvarter. Styrelseledamöterna väljs på 2 år i taget och är under tiden kvartersombud i sitt område (Se info om kvartersombudens uppgifter.)

I vår styrelselokal  (garagelängorna längs slättenvägen) förvaras alla protokoll och andra handlingar. Våra stadgar, kommentarer till stadgar och anläggningsbeslut hittar du genom att klicka på menyvalet ”stadgar”.

Bredvid styrelselokalen finns även en spolplatta med brunn där vi har möjlighet att tvätta bilen. Även om det inte är förbjudet att tvätta bilen på gatan i Partille kommun så avråder man allmänheten från att göra det och om det absolut måste ske, så skall det helst ske på en gräsmatta eller liknande så att inte oljerester och annat följer med dagvattnet ut i våra vattendrag.

Två gånger om året har vi städdagar (vår och höst) där vi alla hjälpts åt att snygga till området efter bästa förmåga.

Förutom städdagarna så klipper vi även varje år gräsmattorna inom området. Varje kvartersombud gör upp ett gräsklippningsschema där vi turas om att sköta klippningen. Vi sköter även snöröjningen själva. Varje kvartersombud ansvarar för ett snöröjningsschema på området, där varje medlem ansvarar för sin del.

Lämna ett svar