Anläggningsbeslut

Förrättning enligt anläggningslagen berörande Skulltorp Västergård 1:650 – 1:756
och 1:345

Registreringsdatum 1981-10-23

GEMENSAMHETSANLÄGGNING I, SKULLTORP GA:4

Gemensamhetsanläggningen skall inrättas och bestå av:

a. Gångvägar, planteringar, grönytor, lekplatser,

b. Gemensamhetsförråd i två av garagelängorna, spolplatta med tillhörande slamavskiljare, körytor och parkeringsplatser utanför gemensamhetsförråd och spolplatta,

c. Huvudspillvattenledningar till rad- och kedjehusen utgående från kommunens anslutningspunkter. Beslutet avser inom huskropparna endast den horisontella stamledningen fram till och med rensöppningen i husgavlarna medan grenledningar utgående från denna inte ingår i gemensamhetsanläggningen.

Spillvattenledning utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande slambrunn och spolplatta.

d. Dagvattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande delägarfastigheterna samt för gemensamhetsanläggningen gemensamma ytor. I dagvattensystemet ingår dräneringsledningar runt rad- och kedjehusen samt
rännstensbrunnar avvattnande de gemensamma ytorna.

e. Vattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande delägarfastigheterna fram till vattenmätaren i varje enskild fastighet.

Vattenledning utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande gemensam spolplatta.

f. El-nät utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande gemensam ytterbelysning, spolplatta och gemensamhetsförråd. Till el-nätet hör till nätet kopplad belysningsarmatur.

De i punkt 1 angivna anläggningarnas läge och övriga beskaffenhet framgår av aktbilagorna Tk1 – Tk5 med de ändringar av gångvägs- och belysningssystemet som framgår av aktbilaga B.

Deltagande fastigheter: Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme och anläggningar:

a. Skulltorp Västergård 1:650 (enbart tjänande) upplåter gångvägar, planteringar, grönytor, lekplatser, gemensamma vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt gemensamt el-nät med tillhörande belysningsarmatur.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga anläggningar med undantag för de områden som avses överföras till Skulltorp Västergård 1:664, 1:667, 1:716 och 1:717 och som på aktbilaga Tk1 särskilt markerats.

b. Skulltorp Västergård 1:651 (enbart tjänande) upplåter gemensamhetsförråd, spolplatta med tillhörande slambrunn, körytor och parkeringsplatser samt grönytor. Vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar betjänande ovannämnda anläggningar.
Gemensamt el-nät förutom den del som enbart betjänar på fastigheten belägna garage.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga byggnader och anläggningar med undantag för de delar som ingår i gemensamhetsanläggning II, se aktbilaga Tk2.

c. Skulltorp Västergård 1:345 (enbart tjänande) upplåter utrymme för de delar av det gemensamma el-nätet som korsar Hemmansvägen, Mantalsvägen och Sättingsvägen.

d. Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756 upplåter utrymme för vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt gemensamt el-nät.

Beslutet avser endast de delar av det ovan i punkt 3 angivna som framgår av punkt 1.

Beslutet innebär ett ianspråktagande av en i enlighet med beslutet delvis utförd anläggning. Anläggningen skall vara utförd senast 1982-07-01.

BESLUT OM ANDELSTAL

Kostnaden för anläggningens utförande och drift skall fördelas lika mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal (1/105 var).

Kostnaden för vattenförbrukning skall i första hand debiteras efter konsumtion.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING II, SKULLTORP GA:5

Gemensamhetsanläggningen skall inrättas och bestå av:

a. Garage, garageplan med tillhörande parkeringsplatser

b. För garagen gemensamt el-nät

c. Dagvattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande gemensam garageplan och parkeringsplatser tillhöriga gemensamhetsanläggningar II. I dagvattensystemet ingår rännstensbrunnar.

De i punkt 1 angivna anläggningarnas läge och övriga beskaffenhet framgår av aktbilaga Tk1 – Tk5.

Deltagande fastigheter: Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704, 1:720 – 1:731. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme och anläggningar:

Skulltorp Västergård 1:651 (enbart tjänande) upplåter garage, körytor, parkeringsplatser, dagvatten- och el-ledningar betjänande gemensamma ytor och garagen.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga byggnader och anläggningar med undantag för de delar som ingår i gemensamhetsanläggning I, se aktbilaga Tk2.

Beslutet avser endast de delar av det ovan angivna som framgår av punkt 1.

Beslutet innebär ett ianspråktagande av en i enlighet med beslutet delvis utförd anläggning. Anläggningen skall vara utförd senast 1982-07-01.

BESLUT OM ANDELSTAL

Kostnaden för anläggningens utförande och drift skall fördelas lika mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal (1/26 var).

Kostnaden för elförbrukning skall i första hand debiteras efter konsumtion.

I tjänsten:

PER-GUNNAR ANDERSSON
Förrättningslantmätare