Stadgar

Stadgar                                                                    Utskriftsvänlig version: Ladda ner


Sammanträdesdatum: 1981-09-02                                        Uppdaterad 2015-12-07

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 1 Firma

Föreningens firma är Stenlidens samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar:

Anläggningssamfälligheter tillkomna vid anläggningsförrättning dnr 01 108 81 1. Delägarfastigheter i gemensamhetsanläggning I är fastigheterna Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756. Gemensamhetsanläggning I omfattar gångvägar, lekplatser. Grönytor- va-ledningar, gemensam ytterbelysning, gemensamhetsförråd, spolplatta m m.

Delägarfastigheterna i gemensamhetsanläggning II är fastigheterna Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704, 1:720 – 1:731. Gemensamhetsanläggning II omfattar Skulltorp ga: 4-5.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Partille kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter. – Ny lydelse fr.o.m. 2015-12-07

Tidigare lydelse:
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 6 Styrelseval

Styrelsen skall utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen för ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelseförvaltning

Styrelsen skall:

 • förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 • årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 • om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 • i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande för stämman och sekreterare
 • val av två justeringsmän
 • styrelsens och revisorernas berättelser
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 • ersättning till styrelsen och revisorerna
 • styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisorer
 • fråga om val av valberedning
 • övriga frågor
 • meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16 Dispositon av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:

 • Gemensamhetsanläggning I 75%
 • Gemensamhetsanläggning II 25%

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

PER-GUNNAR ANDERSSON
(Sammanträdesledare) Kommentar till stadgarna


Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i dess lydelse den 1 juli 1974.


Till ingressen
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1
Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29§ SFL).

Till § 2
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4
Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfällighet (17 § SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5
Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFS) men behöver inte vara medlem.

Till § 6
När skäl därför föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFS).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL).

Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39 § SFL).

Till § 8
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFS).

Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.

Till § 9
Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFSL).

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).

Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10
Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL).

Till § 13
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).

Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st SFL).

Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 16
Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 17
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna (51 § SFL). Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna skall det gälla.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Till § 18
Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 17.

Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret får den gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop 1973:160 s 578).

Till § 19
Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 15. ANLÄGGNINGSBESLUT

Förrättning enligt anläggningslagen berörande Skulltorp Västergård 1:650 – 1:756
och 1:345

Registreringsdatum 1981-10-23

GEMENSAMHETSANLÄGGNING I, SKULLTORP GA:4

Gemensamhetsanläggningen skall inrättas och bestå av:

a. Gångvägar, planteringar, grönytor, lekplatser,

b. Gemensamhetsförråd i två av garagelängorna, spolplatta med tillhörande slamavskiljare, körytor och parkeringsplatser utanför gemensamhetsförråd och spolplatta,

c. Huvudspillvattenledningar till rad- och kedjehusen utgående från kommunens anslutningspunkter. Beslutet avser inom huskropparna endast den horisontella stamledningen fram till och med rensöppningen i husgavlarna medan grenledningar utgående från denna inte ingår i gemensamhetsanläggningen.

Spillvattenledning utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande slambrunn och spolplatta.

d. Dagvattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande delägarfastigheterna samt för gemensamhetsanläggningen gemensamma ytor. I dagvattensystemet ingår dräneringsledningar runt rad- och kedjehusen samt
rännstensbrunnar avvattnande de gemensamma ytorna.

e. Vattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande delägarfastigheterna fram till vattenmätaren i varje enskild fastighet.

Vattenledning utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande gemensam spolplatta.

f. El-nät utgående från kommunens anslutningspunkt betjänande gemensam ytterbelysning, spolplatta och gemensamhetsförråd. Till el-nätet hör till nätet kopplad belysningsarmatur.

De i punkt 1 angivna anläggningarnas läge och övriga beskaffenhet framgår av aktbilagorna Tk1 – Tk5 med de ändringar av gångvägs- och belysningssystemet som framgår av aktbilaga B.

Deltagande fastigheter: Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme och anläggningar:

a. Skulltorp Västergård 1:650 (enbart tjänande) upplåter gångvägar, planteringar, grönytor, lekplatser, gemensamma vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt gemensamt el-nät med tillhörande belysningsarmatur.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga anläggningar med undantag för de områden som avses överföras till Skulltorp Västergård 1:664, 1:667, 1:716 och 1:717 och som på aktbilaga Tk1 särskilt markerats.

b. Skulltorp Västergård 1:651 (enbart tjänande) upplåter gemensamhetsförråd, spolplatta med tillhörande slambrunn, körytor och parkeringsplatser samt grönytor. Vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar betjänande ovannämnda anläggningar.
Gemensamt el-nät förutom den del som enbart betjänar på fastigheten belägna garage.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga byggnader och anläggningar med undantag för de delar som ingår i gemensamhetsanläggning II, se aktbilaga Tk2.

c. Skulltorp Västergård 1:345 (enbart tjänande) upplåter utrymme för de delar av det gemensamma el-nätet som korsar Hemmansvägen, Mantalsvägen och Sättingsvägen.

d. Skulltorp Västergård 1:652 – 1:756 upplåter utrymme för vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt gemensamt el-nät.

Beslutet avser endast de delar av det ovan i punkt 3 angivna som framgår av punkt 1.

Beslutet innebär ett ianspråktagande av en i enlighet med beslutet delvis utförd anläggning. Anläggningen skall vara utförd senast 1982-07-01.

BESLUT OM ANDELSTAL

Kostnaden för anläggningens utförande och drift skall fördelas lika mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal (1/105 var).

Kostnaden för vattenförbrukning skall i första hand debiteras efter konsumtion.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING II, SKULLTORP GA:5

Gemensamhetsanläggningen skall inrättas och bestå av:

a. Garage, garageplan med tillhörande parkeringsplatser

b. För garagen gemensamt el-nät

c. Dagvattenledningar utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande gemensam garageplan och parkeringsplatser tillhöriga gemensamhetsanläggningar II. I dagvattensystemet ingår rännstensbrunnar.

De i punkt 1 angivna anläggningarnas läge och övriga beskaffenhet framgår av aktbilaga Tk1 – Tk5.

Deltagande fastigheter: Skulltorp Västergård 1:691 – 1:704, 1:720 – 1:731. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme och anläggningar:

Skulltorp Västergård 1:651 (enbart tjänande) upplåter garage, körytor, parkeringsplatser, dagvatten- och el-ledningar betjänande gemensamma ytor och garagen.

Beslutet innebär ett totalt ianspråktagande av fastighetens markplan med därpå befintliga byggnader och anläggningar med undantag för de delar som ingår i gemensamhetsanläggning I, se aktbilaga Tk2.

Beslutet avser endast de delar av det ovan angivna som framgår av punkt 1.

Beslutet innebär ett ianspråktagande av en i enlighet med beslutet delvis utförd anläggning. Anläggningen skall vara utförd senast 1982-07-01.

BESLUT OM ANDELSTAL

Kostnaden för anläggningens utförande och drift skall fördelas lika mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal (1/26 var).

Kostnaden för elförbrukning skall i första hand debiteras efter konsumtion.I tjänsten:

PER-GUNNAR ANDERSSON
Förrättningslantmätare 

Lämna ett svar