Redskap

Förhållningsregler redskap

På Stenlidens samfällighetsförenings styrelsemöte 2016-06-21 beslutade styrelsen om följande förhållningsregler gällande våra redskap:

– Användande av motoriserade redskap är endast till för gemensamhetsytor.

– Användande av icke motoriserade redskap på privata ytor är tillåtet, under förutsättning att redskapen hanteras varsamt och återlämnas efter varje användning.


Kommentar till förhållningsreglerna:
Alla redskap, inköpta av samfälligheten, är i grund och botten endast till för de gemensamhetsytor som samfälligheten (enligt stadgar och anläggningsbeslut) en gång skapades för att hålla efter. Det är själva ändamålet med vår samfällighet.
Styrelsen ser dock skillnad på användande av motoriserade redskap kontra icke motoriserade redskap och vill därför ta tillfället i akt, när frågan blivit aktuell, att
upprätta enkla och tydliga förhållningsregler kring våra redskap

Motiveringen till styrelsens fattade beslut om att alla motoriserade redskap endast är till för våra gemensamhetsytor är:
1. De privata ytorna (häckar, buskar gräsmattor etc.) varierar stort mellan våra medlemmar, vilket skapar obalans kring våra medlemmars lika möjlighet att nyttja de motoriserade redskapen.
2. De motoriserade redskapens kostnad för drift och underhåll skulle öka ansenligt om alla medlemmar gavs möjlighet att bruka motoriserade redskap på privata ytor.
3. Ändamålet som Stenlidens samfällighetsförening har att förhålla sig till är att sköta om våra gemensamhetsytor.

Motivering till styrelsens fattade beslut om att icke motoriserade redskap får användas till privata ytor är:
1. Kostnaden för drift och underhåll av de icke motoriserade redskapen är förhållandevis låga
2. Livscykeln innan de motoriserade redskapen anses förverkade är betydligt längre jämförelsevis
3. Slitaget och frekvensen av användandet är försumbart så länge redskapen hanteras varsamt.

Styrelsen vill passa på att klargöra att skottkärror inte får stå ute en längre tid utan skall
återställas efter varje användning.

Vid frågor kring förhållningsreglerna, kontakta ditt kvartersombud. (www.stenliden.nu/styrelsen)

– Styrelsen