Hantering Vatten

Förutsättningar:

Avläsningsperiod = 1:a oktober år ett till 30:e september år två
Avläsningsdag = 30:e september
Sluträkning förfallodag = sista vardagen (bankdag) i november
Fast avgift (baserat på senaste perioden 2022/2023) = 627 kr per år
Rörlig avgift (baserat på senaste perioden 2021/2022) = 36,60 kr per m3 

Om Avläsningen:

Inför avläsningen varje år delas en blankett ut till våra medlemmar. Blanketten skall användas på avläsningsdagen till att anteckna hur mycket varje medlem har förbrukat under den senaste perioden (exempelvis 2021-10-01 till 2022-09-30). När det är antecknat hur mycket man förbrukat är det viktigt att skyndsamt återlämna blanketten till sitt kvartersombud. När väl kvartersombudet fått tillbaka alla blanketter korrekt ifyllda från kvarterets medlemmar, sammanställer en utsedd person i styrelsen resultatet och räknar ut hur mycket varje hushåll skall betala för sin vattenförbrukning. En faktura delas ut i mitten av november med förfallodag sista vardagen i november.

Viktigt att tänka på vid försäljning:
Samfälligheten tar ingen hänsyn till tidigare ägare av fastigheten, den ägare som tar emot fakturan i mitten av november är den som ansvarar för att räkningen blir betald.

Ett tips vid köp/försäljning av fastigheter är att man läser av mätaren på tillträdesdagen och tar reda på vad mätaren stod på senaste avläsningsdag (kontakta ditt kvartersombud om det inte finns noterat). 
Därefter räknar man ut hur mycket av den fasta och rörliga avgiften som säljaren skall betala till köparen. Till hjälp får man använda föregående års kostnad (se ”förutsättningar” ovan)

När fakturan för den senaste 12 månaders perioden kommer i november så betalar köparen den. 
Det underlättar även om det i köpeavtalet klart och tydligt framgår vad ni kommit överens om gällande fördelning av kostnader för vattnet så att inga frågetecken uppstår när väl fakturan kommer i november!

Vid frågor kring vatten debiteringen kontakta ditt kvartersombud

Blanketten som fylls i vid avläsningen: Vattenavläsning

———–

Hantering vid avläsningsdiffar mot huvudvattenmätaren

På styrelsemöte 2021-11-02 (Protokoll 9 – 2021) togs beslut om följande hantering enligt nedan:

Som grund utgår styrelsen från att det rapporterade värdet på de interna mätarna gäller förutsatt att de interna vattenmätarna är yngre än 10 år eller de enskilda fastigheterna i längan redovisar en sammanlagd förbrukning som inte avviker från huvudmätarens uppmätta förbrukning mer än 6 kubikmeter per fastighet.
Om en differens mot huvudmätaren uppstår som är större eller mindre än 6 kubikmeter gånger antal fastigheter i längan så hanteras det på lite olika sätt. (se nedanstående förklaringar och exempel)
Anledningen till att vi beslutat att gränsen går vid just 6 kbm beror på strävan efter enkelhet och förmågan att komma åt större toppar, samt att det är mycket svårt att nå total överensstämmelse mellan de enskilda fastigheterna och huvudvattenmätarna. Styrelsen är medveten om att det är omöjligt att få till total rättvisa, men förhoppningen är att beslutet bringar tydlighet och förutsägbarhet kring vattenhanteringen framöver.

Om huvudvattenmätaren visar mer än vad den sammanlagda förbrukningen på de interna mätarna visar är utgångspunkten att differensen beror på de vattenmätare i längan, som inte bytts de senaste 10 åren. De fastigheterna presumeras ha förbrukat lika delar av det vatten som överstiger 6 kubikmeter gånger antalet fastigheter som får vatten via aktuell huvudvattenmätare. Förbrukningen hos den/de som har en nyare intern mätare (yngre än 10 år) förutsätts stämma och påverkas inte.

Exempel 1: Sex stycken fastigheter i längan. Huvudmätaren visar 750 kbm förbrukning, de 6 interna vattenmätarna visar tillsammans 650 kbm, differensen är -100kbm (ingen i längan har bytt sina interna vattenmätare de senaste 10 åren) eftersom det är 6st fastigheter i längan så skall 6*6 kbm =36kbm räknas bort från 100 kbm. Vilket ger 100-36 = 64 kbm. 64 kbm delat på 6 fastigheter blir 10,66 kbm (avrundas ner till 10kbm) Det innebär att varje fastighet får en höjd årsförbrukning med 10kbm. Detta fortlöper tills man har bytt ut sin egen interna vattenmätare.

Om huvudvattenmätaren visar mindre än vad den sammanlagda förbrukningen på de interna vattenmätarna visar och ingen har bytt sin interna vattenmätare de senaste 10 åren, informerar styrelsen aktuella medlemmarna om att deras mätare troligtvis inte är rätt kalibrerade längre. Vill man sänka sin årsförbrukning så bör man byta ut sin interna mätare. Även åt detta håll gäller gränsen på 6 kubikmeter gånger antalet fastigheter i längan, innan information går ut. (Det finns självklar inget som hindrar kvartersombudet att uppmana medlemmar att byta sina interna vattenmätare vid mindre diffar, men om 6kbm överskrids SKALL kvartersombudet informera berörda) I de fall detta händer så minskar styrelsen inte på antalet kubikmeter

Exempel 2: 6st fastigheter i längan. Huvudmätaren visar 750 kbm förbrukning, de 6 interna vattenmätarna visar tillsammans 790 kbm, differensen är 40 kbm (ingen i längan har bytt sina intera vattenmätare de senaste 10 åren) eftersom summan överstiger 36 kubikmeter (6kbm * 6fastigheter i längan) så flaggas detta upp och de berörda notifieras. Ju snabbare de byter, desto större chans att de får ett rätt värde i sin förbrukning inför nästa år. Vill inte någon byta så medverkar man bara till att sänka kostnaden för kubikmeterpriset för alla i samfälligheten. (dvs ingen förutom en själv drabbas potentiellt negativt)

Kommunen byter mätare var 10:e år och styrelsens utgångspunkt är att de interna mätarna får bytas ut när det börjar diffa för mycket mot huvudvattenmätarna. Det är den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för den interna vattenmätaren med tillhörande konsol i sin fastighet.

Lämna ett svar