Gemensamhetsanläggning på medlems mark

Förhållningsregel när del av gemensamhetsanläggning finns på medlems mark

I samband med vissa underhållsarbeten har det uppstått frågor om vem som är ansvarig för att riva och återställa vissa byggnationer på de olika medlemsfastigheterna. Detta gäller när en del av en gemensamhetsanläggning, det vill säga en av föreningens anläggningar, är placerad på dessa fastigheter. I huvudsak rör det sig om olika ledningar för vatten, avlopp och el, men det kan även gälla exempelvis en brunn eller lyktstolpe. Närmare information om dessa anläggningar finns i anläggningsbesluten. Dessa beslut finns att läsa i anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen.

För styrelsens del har det varit viktigt att göra klart vem som ska betala för rivning och återställande eftersom vissa underhållsarbeten skulle fördyras om föreningen vore ansvarig för kostnaderna för rivning och återställande. Det skulle exempelvis kunna innebära att föreningen i samband med underhåll på dräneringsrör måste riva och bygga upp flera altaner och uterum. Detta skulle i sin tur kräva att kostnaderna för dessa arbeten måste tas med i underhållsplanen. En märklig effekt vore då att varje ny byggnation på en medlems tomt innebär behov av motsvarande justering av årsavgiften som ska betalas till föreningen av alla medlemmar.

Nedanstående är en förhållningsregel som beslutats på årsmöte. Det betyder inte att alla medlemmar genast måste vidta en åtgärd. Däremot är styrelsen bunden av föreningens beslut och kommer därför att agera enligt förhållningsregeln vid framtida underhållsbehov.

_______________________________________________________

Förhållningsregel antagen vid årsmöte 2023-03-29

Viktigt att veta för den som planerar att bygga något på sin tomt, till
exempel uterum, balkong eller växthus

Föreningen uppmanar alla medlemmar att fundera på konsekvenserna innan byggnation sker ovanpå gemensamma rör och ledningar. Den som har byggt eller anlagt något ovanpå sådana rör eller ledningar kommer att bli tvungen att på egen bekostnad riva det som måste tas bort inför underhållsarbete på rören och ledningarna. Dessutom måste medlemmen själv stå för eventuellt återuppbyggande av sin byggnation.

Enligt anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen 1 (Skulltorp ga:4) ska alla fastigheter upplåta utrymme för vattenledningar och elnät. Dessa upplåtelser kommer fastigheterna till godo i form av bland annat belysning, inkommande vatten, dagvattenbrunnar och avlopp. I förarbetena till anläggningslagen (1973:1149) anfördes att upplåtelse för gemensamhetsanläggning får anses innefatta rätt för samfällighetsförening att vidta alla de åtgärder som behövs för anläggningens utförande, underhåll och drift (prop. 1973:160 s. 202). Föreningen anser mot bakgrund av detta att det är medlemmens ansvar att ombesörja rivning av byggnader som står i vägen för underhållsarbete eftersom föreningen annars inte kan utöva sin rätt.